СУДАЛГАА: Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоог …

Ажлын байр, хөдөлмөрийн зах зээлд жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагаа нь эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчин дэх оролцооны түвшинг (АХОТ) нэмэгдүүлж тухайн улсын эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг.

Сайн туршлагыг авах нь

уурхай нь цаг уурын өөрчлөлтөнд ихээхэн нөлөөтэй байх ба нүүрстөрөгчийн давхар исэл болон бусад хүлэмжийн хийг бууруулах дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн үүрэг амлалтыг алдагдуулж байдаг.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчны яам. Featured article АНУ-ЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЯАМНЫ ОЙН АЛБАНЫ ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ЗЭРЛЭГ АМЬТАН, УРГАМЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ...

Сайн туршлагыг авах нь

уурхай нь цаг уурын өөрчлөлтөнд ихээхэн нөлөөтэй байх ба нүүрстөрөгчийн давхар исэл болон бусад хүлэмжийн хийг бууруулах дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн үүрэг …

4.5.1. сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл дэх агентлаг, орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн газрын төсвийн шууд захирагч 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор аймаг ...