Нийтлэг үндэслэл. 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт. 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, Монгол Улсын хилээр …

3.3.Энэ хуулийн үйлчлэх хугацаанд Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д заасан Нийт шүүгчийн чуулганыг зохион байгуулах, Шүүхийн ерөнхий …

Дотоод хяналт шалгалтын алба – Сүхбаатар дүүргийн …

Монгол Улсын "Төрийн хяналт шалгалтын тухай" хууль, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2011 оны 11- дүгээр сарын 6-ны өдрийг 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Аж ахуй нэгж байгуллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг ...

Засгийн газрын тогтоол

ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ "Цагдаагийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээ, хангалтын жишиг норматив батлах тухай" Засгийн газрын 2011 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 153 ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТУХАЙ

2011 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДӨР ... /ЭНЭ ХЭСЭГТ 2012 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН ХУУЛЬ, 2014 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН ХУУЛИАР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН./ ... 2 дугаар зүйл.Хөгжлийн банкны тухай хууль ...

. . 18. 79 ... "МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТАЛСАНТАЙ …

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

17 дугаар зүйл. Татвар төлөгчийн эрх. 17.1.Татвар төлөгч дараахь эрх эдэлнэ: 17.1.1.татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, татвар төлөгчийн эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлэхтэй холбогдсон мэдээлэл ...

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ …

/Энэ заалтыг 2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 11.1.4.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт; 11.1.5.тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан хуульд

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

Сангийн сайдын 2011 оны 12 дугаар тушаалын хавсралт Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын зардлыг нягтлан бодох бртгэлд б ртгэх журам Нэг. Нийтлэг зйл 1.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

/Энэ хэсэгт 2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн хууль, 2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/ 2.2.онгол Mлсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын

Нийтлэг үндэслэл. 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт. 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, Монгол Улсын хилээр дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх ...

6.1.2 34.1.3

2. Улсын Их Хурлаас 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр батлагдсан Компанийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1-д заасны дагуу зохих арга хэмжээг