ИНД

Техник үйлчилгээний баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, нөхөн үйлдэх, эсхүл өөрчилж засварлах Аливаа этгээд нь дараах үйлдлийг хийх, эсхүл хийх шалтгаан бий болгохгүй байх үүрэгтэй:

УМЭАЦ-ийн төв лаборатори

3.4.Мал эмнэлгийн мэргэжилтэн, малын эмч нь төгсөлтийн дараах үргэлжилсэн сургалтад хамрагдаж мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, бусдаас зөвлөгөө авах, мэдлэг, ур чадвараа харилцан солилцох ...

Online English Mongolian dictionary

баримтыг хуурамчаар үйлдэх : a guilty deed: буруу хэрэг үйлдэх : to falsify a document: бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдэх : to tamper with the exam papers: шалгалтын материалыг хуурамчаар үйлдэх : get away with murder