ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ, ҮҮРЭГ

· Экспорт, импортын болон тоног төхөөрөмжийг "Барааг тодорхойлох, кодлох, уялдуулах систем"-ийн дагуу бүртгэх, нэр төрөл, үнийн мэдээлэл бий болгох;

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ийн

ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагад өмчийн ... тоног төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллагааны зааваргүйгээр ашиглалтад оруулахыг хориглоно.

Үйлдвэрлэлийн менежмент

Үүгээрээ үйлдвэрлэлийн менежмент нь тогтолцооны гол бүтээгдэхүүн хэсэг болно. Орцод ажилчид, менежер зэрэг ажиллах хүч, тоног төхөөрөмж, капитал, эрчим хүч, газар, эд хогшил багтана ...

Машин, тоног төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах, холбогдох засвар, үйлчилгээ ... ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА; ӨРХИЙН ӨӨРИЙН ХЭРЭГЛЭЭНД ЗОРИУЛАН ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН, НЭР ТӨРЛӨӨР НЬ ...