гэдэгт хамтран хөрөнгө оруулагчид тохиролцож, эсхүл гадаадын хөрөнгө оруулагч дангаараа аж ахуйн нэгжийн дүрмийн сан, гэрээ, дүрмэндээ Худалдаа, үйлдвэрийн …

2013 оны 4 р сар

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгал огцом буурсан нь эдийн засгийн өсөлтийг доош нь чангаах томоохон эрсдэл болж байна. 2011 онд 4.6 тэрбум ам. долларт хүрч байсан гадаадын шууд хөрөнгө

Үндэсний Хөгжлийн Газар

Үндэсний хөгжлийн газраас ГТӨХЭ-ийн Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийх зөвшөөрөл авсаны дараа Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийг ...

2. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараахь бүрэн эрхтэй: 1/ гадаадын хөрөнгө оруулалтын талаархи бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх;

Үндэсний Хөгжлийн Газар

Эх сурвалж: Сангийн Яам. 1.6 Төлбөрийн тэнцэл. Гадаад секторын нэг гол үзүүлэлт болох төлбөрийн тэнцэл 2009-2012 онуудад ашигтай гарч байсан нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын түвшин өндөр байсантай холбоотой.

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ... "-нд хөрөнгө оруулагчид хөрөнгөө дайчлан гаргуулсан буюу дайчлан гаргуулах тухай нийтэд мэдэгдэх үед Монгол Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Улсад байгуулсан хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээдийг; ... 8.1.4.д.гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн тоо; ... 9.2.4.хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх;

Төсөл

ГАДААДЫН ИРГЭН МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУХ БОЛОН Т НИЙГ Б РТГЭХ ЖУРАМ Нэг.Нийтлэг ндэслэл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн /цаашид "гадаадын иргэн" гэх/-ийг бүртгэх, оршин