Гэрээ — Википедиа нэвтэрхий толь

Гэрээ гэдэг нь хоёр буюу хэд хэдэн этгээд тодорхой асуудлаар бие биедээ буюу ... Гэрээг заавал бичгээр үйлдэх албагүй бөгөөд аман хэлэлцээр байгуулах тохиолдол байдаг боловч энэ нь ...

github

Нүүрсний гэрээ байгуулах дотоодын ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ 2 nli.gov.mn МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ. L

ХУДАЛДАН АВАХАД

гэрээ байгуулах үед мөрдөнө. Үнийн санал авах жишиг бичиг баримтын заалтуудад зарчмын бус өөрчлөлт оруулж тухайн барааг худалдан авах ажиллагаанд тавигдах шаардлагад нийцүүлбэл зохино.

4.1.3. "тендер шалгаруулалт" гэж энэ хуульд заасан журмын дагуу бараа, ажил, үйлчилгээг худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах эрх олох зорилготой тендерт оролцогчдын өрсөлдөх үйл явцыг;

Гэрээ хэлцэл

Иргэний хуулийн 343 дугаар зүйлийн 343.1 дэх хэсгийн агуулгаас үзэхэд захиалагч нь өөрийн буюу гүйцэтгэгчийн материалаар бий болсон, гэрээнд заасан тодорхой үр дүнг өмчлөлд шилжүүлэхийг шаардах, гүйцэтгэгч нь ажлын үр дүнг хүлээн авах, хөлс төлөхийг шаардах эрхтэй байна.

Гэрээ...

Гэрээ байгуулах үеийн чуулганы протокол алдагдсан эсэхийг хэн ч шалгаж, тогтоосонгүй. Гэрээ... - 25 дугаар суваг телевиз / Channel 25 Television

ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ Улаанбаатар

дугаар "Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах эрх олгох" тендерт хамтран оролцох, Захиалагчтай байгуулсан гэрээний ... үзүүлэх гэрээ байгуулсан нөхцөлд гэрээний хэрэгжилтийг Захиалагчийн ...

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ by Oyun Chimeg

Гэрээ хариуцсан ажилтан нь харилцагчтай байгуулах гэрээний үнэ, төлөх нөхцөлийг тохиролцон журмын Хавсралт №05-д заасан маягтаар компанийн Санхүүгийн менежерээр батлуулна. …

Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүрэгтэй холбогдуулан гүйцэтгэгч сонгох ажиллагаанд гадаадын этгээдийг оролцуулах нөхцөлийг Засгийн газар тогтоож болно. 7.2. Энэ хуулийн 7.1-д зааснаас бусад тохиолдолд гадаадын этгээд энэ хуулийн 3, 4, 5 дугаар бүлэгт заасан журмын дагуу гүйцэтгэгч сонгох ажиллагаанд оролцох эрхтэй. …

ГЭРЭЭ, ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ by Б.

Монгол Улсын Иргэний хуулийн хүрээнд гэрээг 2 ба түүнээс дээш этгээдүүдийн хооронд эрх зүйн харилцаа үүсгэх болон өөрчлөх, дуусгахад чиглэгдсэн үйлдэл эс үйлдлийг хэлнэ. Гэрээг …

Хуулийн этгээдийн бүртгэл

Үүсгэн байгуулах шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ ... Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ ...

Ерөнхий гэрээг зохион байгуулах . Гурав. Ерөнхий гэрээний нэгдүгээр шатны шалгаруулалтын . зохион байгуулалт . Дөрөв.Ерөнхий гэрээний хоёрдугаар шатны …

Гэрээ хэлцэл

Иргэн, хуулийн этгээд харилцан ажил гүйцэтгэх, ахуй амьдрал болон бизнесийн үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх үйл явцад үүссэн эрх зүйн зохицуулалтын нэг чухал хэлбэр бол ажил гүйцэтгэх гэрээ юм.