ҮР ДҮН — Нүүр

2012 оны баталсан төсөв 95% биелсэн ... (хурлаар – төслийн 2013 оны ажлын үр дүн, 2014-2015 оны ажлын төлөвлөгөө болон төсөв хэлэлцэв. Байгаль нуурын сав газрын СҮАХ-ийг танилцуулж Орос ба Монгол орны ...

Банк, банкны ажилтны ёс зүй by vlv lv

Банк, банкны ажилтны ёс зүй ОРШИЛ Банк нь санхүүгийн зуучлагч бөгөөд харилцагчид нь тухайн банкинд итгэж хөрөнгө мөнгөө байршуулдаг тул банк харилцагчдынхаа итгэлийг алдахгүйн тулд өөрийн ажилчдаараа дамжуулан ...

ТӨРИЙН САНГИЙН ТОГТОЛЦОО, ҮЙЛ …

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ҮАГ-САГ-2018/03-СА Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн 5 алба байгуулж болно гэж заасны дагуу Засгийн газрын 2014 оны 326 дугаар

БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН …

БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН - I, ll 1. Судалгааны зорилго: Байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн удирдлагын асуудлуудаар бүх ажиллагсдаас судалгаа авсанаар байгууллага энэ чиглэлд ...

1.3.4. "хүрэх түвшин" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгасан, төлөвлөсөн хугацаа дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж буй үр дүнг; 1.3.5. "мэдлэг, чадвар" гэж тухайн ...

legalinfo.mn

[12]Хэрэв аж ахуйн нэгжийн толилуулгын валют бүртгэлийн валютаас өөр байвал тэрээр үр дүн, санхүүгийн байдлаа толилуулгын валют уруу хөрвүүлэх ба үүссэн ханшийн зөрүүг бусад дэлгэрэнгүй ...

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Дэлхийн банк хамтран хувь нэмрээ оруулсан. Тайланд тусгагдсан үр дүн, тайлбар, дүгнэлт зэрэг нь Дэлхийн банк, Дэлхийн банкны Захирлуудын болон төлөөлж буй улс орны засгийн

Санхүүгийн тайлангийн А маягт | PDF

дүн, санхүүгийн байдлыг үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан .1. ;бодох бүртгэл ...