11 Газрын бохирдлын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө

The дотоод шүүрлийн систем нь янз бүрийн даавар ялгаруулдаг бодисын солилцоо, боловсрох, өсөлт, бие, мэдрэлийн хөгжил, нөхөн үржихүйн үйл ажиллагааг зохицуулахад оролцдог. Хүн бохирдсон хоол хүнсийг залгих эсвэл бохирдсон газартай шууд харьцах замаар дотоод шүүрлийн үйл ажиллагааг …

Slide 1

1.Захиргааны үйл ажиллагаа, түүний хэлбэр. Захиргааны үйл ажиллагаа гэдэг нь түүний эрх зүйн шинжээс үл хамааран гадагш эсвэл дотогш чиглэсэн нийтийн захиргааны бүх үйлдэл юм.Тухайлбал:

Газрын бохирдлын 12 шалтгаан, үр нөлөө, шийдэл

Бүтээн байгуулалт нэрийн дор антропоген үйл ажиллагаа явагддаг бөгөөд энэ нь газрын бохирдлоос харагддаг. Бид газар тариалан, ойжуулалт, барилга байгууламж, ан амьтан болон бусад зориулалтаар ашиглахад тохиромжтой газар болох газрын чанар болон/эсвэл бүтээмжийг бууруулдаг аливаа үйл ажиллагааг …

ӨМГӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэдийн хууль зүйн туслалцаа авах, өөрөө өөрийгөө өмгөөлөх эрхийг хангах, өмгөөлөгч, өмгөөлөгчдийн мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын эрх зүйн байдлыг тогтоож, өмгөөллийн үйл ажиллагаа, өмгөөлөгчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар …

2.2 Хөрс

Эдгээр зүй тогтолоос гадна уртраг, уулын бүсчлэл, газрын гадаргуугийн дүрс зүй (exposition)-гээс хамаардаг. Мөн мөнх цэвдэг, хөрсийг бүрдүүлдэг чулуулгын төрөл, антропоген (хүний үйл ажиллагаа) нөлөөлөөс үүссэн өөрчлөлт, ландшафтын цогц хувьслаас хамаардаг. Зүүн Сибирийн уулын тайгын ландшафтийн бүсэд уулархаг …

Биологийн бохирдол * Хүрээлэн буй орчны асуудал

Антропоген нөлөөгөөр хүрээлэн буй орчинд гарсан ноцтой өөрчлөлтүүд нь эмгэг төрүүлэгч ба хүн, амьтанд аюултай өвчин үүсгэгч популяцийн зан төлөвт урьдчилан таамаглах боломжгүй үр дагаварт хүргэдэг. Хүмүүсийн дунд сонгодог гахайн халууралт, хонины салхин цэцэг, хачигт энцефалит, цусархаг халууралт нэмэгдэж …

2.2 Хөрс

Хүснэгт 2.2.1Орхон болон Туул голын сав газарт хөрсний дэд хэв шинжийн эзлэх хувь. Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 77.8% нь их, бага хэмжээгээр цөлжилт, газрын доройтлын үйл явцад өртсөн ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

үед аюултай хог хаягдалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах ажилтныг; 4.1.42."нийцгүй хог хаягдал" гэж агуулж байгаа саваа идэж гэмтээдэг, эсхүл бусад хог

Хамтарсан багийн ажиллах журам by Uyanga Bold

Жил бүрийн 1р улиралд үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг хамтарсан багаар хэлэлцэн, багийн ахлагч батална. Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, гэр бүлийн гишүүний бие махбод, сэтгэцийн өөрчлөлт, гэмтлийг эмчлэх, нөхөн ...

ТӨСӨЛ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн буюу хэсэгчлэн дахин даатгах даатгалын үйл ажиллагааг; 4.1.3."хамтын даатгал" гэж даатгалын эрсдэлийг хэд хэдэн даатгагч хамтран даатгах даатгалын үйл ажиллагааг;